څلور خبرې چې د کور.والي په مهال ښځه سخته مستوي

د کوروالي په مهال ښځه دا مسوليت لري چې خپل خاوند مست کړي او خاوند بيا دا مسوليت لري چې

عجيب

Hot in This Month

يوې ښځې د ښکلو.لو په مهال د خپل خاوند د غوږ پرده شکولې، اوس یې خاوند وائي هره شپه صرف د يوه

يوه مشهور ډاکټر د خپل يوه ناروغ یوه جالبه پيښه د خلکو سره شريکه کړې ده.دغه ډاکټر وايي چې یو

ګډ ژوند

View More Articles

روانې چارې

Show All Articles

قطر حکومت افغانستان ته ډېر سخاوتمندانه وړانديز وکړ

د قطر د دولت مشر ويلي دي چې ددې هېواد د بهرنيو چارو وزير افغانستان